< p>

Release Notes

 

Taak

C/CO

Onderdeel

Datum

Notitie

T4352

C

Algemeen – Systeemopties

19-03-2020

Nieuwe velden die in een gegevensbestand opgenomen kunnen worden, zullen bij de update voortaan default direct aangezet worden als <Selecteer alle> staat ingesteld.
Vanaf versie 20.0.10.0

T4352

C

Algemeen – Systeemopties

19-03-2020

In de [Systeemopties] kan in het tabblad <Uitvoer> nu ingesteld worden welke gegevens er opgenomen worden in de samenvoeg-gegevensbestanden. Instelbaar is <Selecteer alle>, <Alleen vereiste kolommen> of <Alle velden die in sjablonen gebruikt worden>. Door minder gegevens op te nemen kan de performance verbeterd worden.
Vanaf versie 20.0.10.0

T3897

C

Cursus – Correspondentie

18-03-2020

De mail providers Outlook, EWS en SMTP ondersteunen nu ook een CC functie voor de e-mail.
Als in een veld met e-mail adressen de adressen gescheiden worden door een ; en het vinkje ‘verstuur via CC’ bij de provider aan staat, worden de mail naar het eerste e-mailadres in de lijst gestuurd, met de rest van de e-mail adressen in de CC Staat het vinkje uit dan worden de overige adressen in de BCC gezet.
Vanaf versie 20.0.9.4

T4386

C

Cursus – Planbord

12-03-2020

Een planbord(en) kan voortaan al bij de moedercursus vastgelegd worden. Bij het aanmaken van nieuwe cursusuitvoeringen kunnen de, bij de moedercursus, gekoppelde planborden mee overgenomen worden.
Vanaf versie 20.0.9.0

T4386

C

Cursus – Planbord

12-03-2020

Bij het wijzigen van het cursusrooster blijven de gekoppelde planborden nu gehandhaafd en de datums waarop de taken uitgevoerd moeten worden automatisch opnieuw bepaald.
Vanaf versie 20.0.9.0

T4386

C

Cursus – Planbord

12-03-2020

Bij één cursus kunnen voortaan meerdere planborden worden gekoppeld. Voor alle gekoppelde planborden en onderliggende planbord-items worden, op basis van de vastgelegde planning, de taken automatisch bepaald.
Vanaf versie 20.0.9.0

T4320

C

Cursus – Inschrijving

03-03-2020

Bij de getoonde resultaten in [Cursus][Inschrijving] wordt het modulecijfer getoond, dat volgens de beoordelingsmethode van de module bepalend is voor het eindresultaat (laatste cijfer, hoogste cijfer, etc.).

De onderliggende modulecijfers zijn terug te zien bij [Cursus][Resultaat] (indien een cursist meerdere keren een resultaat voor dezelfde module behaald heeft).
Vanaf versie 20.0.8.0

T2376

C

Cursus – Correspondentie

03-03-2020

Bij het selecteren van deelnemers voor certificaat, alleen de geslaagde deelnemers selecteren.
Vanaf versie 20.0.7.0

T4083

C

Cursus – Inschrijving

25-02-2020

Over alle moduleresultaten heen kan er een gemiddeld cijfer worden berekend voor de cursusinschrijving. Middels de systeemparameter “VoldoendesVereistInResultaat” kan ingesteld worden dat de berekening van het gemiddelde cijfer voor de cursusinschrijving alleen berekend mag worden als alle onderliggende moduleresultaten voldoendes zijn.
Vanaf versie 20.0.6.1

T4083

C

Stamtabel – Beoordeling

25-02-2020

Op de plaatsen waar een cursusinschrijving-cijfer getoond wordt als ‘cijfer/beoordeling’ is er nu ook een afzonderlijk kolom ‘beoordeling’ in beeld. Hierin staat de laatste beoordeling mits er precies 1 module waarvoor een beoordeling is ingevuld. Als er wel 1 module is waarvoor een resultaat verwacht wordt, maar er is (nog) geen resultaat geregistreerd, dan staat er een -1 in de kolom.
Vanaf versie 20.0.6.1

T4082

C

Stamtabel – Module

25-02-2020

Bij Stamtabel [Cursusmodule] vastleggen vanaf welke cijfer de cursist geslaagd is.
Vanaf versie 20.0.6.1

T3623

C

Cursus – Inschrijving

25-02-2020

Het is nu ook mogelijk om aan de hand van de verschillende modulecijfers een gemiddeld cursuscijfer te berekenen. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende wegingsfactoren op module-niveau en of een module meegenomen moet worden in de cijferberekening.
Vanaf versie 20.0.6.0

T3738

C

Systeem

20-02-2020

Voor Adhoc-velden is de mogelijkheid toegevoegd om een “lookup”-lijstje te definiëren.  
Vanaf versie 20.0.6.0

T3738

CO

Portaal – Koppelingen

20-02-2020

Aanpassingen Edu-Dex koppeling:
– Edu-Dex velden kunnen vanaf versie 20.0.6.0 aangepast worden via Adhoc-velden in Carta.

Vanaf versie 20.0.6.0

T4246

CO

Carta-API

19-02-2020

Door de Carta-API wordt bij het opvragen van de cursusplanning nu ook het lokaal teruggegeven; als afzonderlijk element <room>.
Vanaf versie CO 20.0.0.7983

T4025

C

Beheer – Import

20-12-2020

Excel-import uitgebreid met MoedercursusID, zodat ook dochtercursussen geïmporteerd kunnen worden. Daarbij worden de gegevens van de moedercursus overgenomen en eventueel aangevuld met gegevens vanuit de import.

Vanaf versie 19.0.8.4

T4169

CO

Docentportal – Document

05-12-2019

Wijziging uploaden van bestanden. Begrenzing tot 20 MB. Dropzone is eruit. In plaats daarvan een knopje en hetzelfde dialoog met een bestandskeuze. Toegevoegd is een voortgangsbalk tijdens het uploaden.
Vanaf versie CO 20.0.0.7950

T3825

C

Cursus – Financieel

24-12-2019

Aanpassing administratie termijnfacturatie bij cursus
Bij [Cursus][Financieel] kunnen nu default-instellingen (afwijkend bedrag, aantal termijnen, interval en startmoment) worden vastgelegd indien de cursist in meerdere termijnen wenst te betalen. Deze gegevens worden overgenomen bij een nieuwe inschrijving, waarbij “Termijn betaling” wordt geselecteerd.
Voor een juiste en flexibele afhandeling hiervoor ook aanpassingen doorgevoerd bij [Persoon][Betaalwijze] en in de verwerking van aanmeldingen in Carta Webfilter.
Vanaf versie 19.0.9.0

T3824

C

Algemeen – Systeemopties

20-12-2019

De financiële koppeling naar Exact kan met meer variatie ingesteld worden voor het doorzetten van grootboekrekening, kostenplaats en/of kostendrager per cursusuitvoering.
Vanaf versie 19.0.8.0

T3146

C

Rooster – Algemeen

20-12-2019

Nieuwe functionaliteit in [Cursus][Rooster]: Er kunnen voor meerdere roosteritems (van het herhaalpatroon of bij de cursus geplande items) in één keer wijziging worden doorgevoerd v.w.b. tijden, modules, docenten, locatie en lokaal.
Vanaf versie 19.0.2.4

T3143

C

Rooster – Algemeen

20-12-2019

Nieuwe functionaliteit in [Rooster][Algemeen]: Bij het wijzigen van een locatie/lokaal bij een planningsitem (in een herhaalpatroon of de gehele cursus) kan de wijziging ook direct doorgevoerd bij de andere planningsitems.
Vanaf versie 19.0.2.4

T3142

C

Rooster – Algemeen

20-12-2019

Nieuwe functionaliteit in [Rooster][Algemeen]: Bij het wijzigen van een docent bij een planningsitem (in een herhaalpatroon of de gehele cursus) kan de wijziging ook direct doorgevoerd bij de andere planningsitems.
Vanaf versie 19.0.2.4

T4020

C

Cursus – Output

19-12-2019

Het nieuwe databaseveld Persoon.NaamOpCertificaat is opgenomen (instelbaar) als standaard uitvoerveld bij “cursus” voor het samenvoegen en kan gebruik worden in sjablonen.
Vanaf versie 19.0.7.6

T4020

C

Cursus – Output

19-12-2019

Het nieuwe databaseveld Persoon.NaamOpCertificaat is opgenomen (instelbaar) als standaard uitvoerveld bij “cursus” voor het samenvoegen en kan gebruik worden in sjablonen.
Vanaf versie 19.0.7.6

T3563

C

Deelnemer – Algemeen

19-12-2019

Er is bij [Persoon][Algemeen] nu een afzonderlijk veld beschikbaar om een volledige samengestelde naam vast te leggen zoals deze op het certificaat of diploma moet komen (bijvoorbeeld meisjesnaam of voornamen uitgeschreven).
Vanaf versie 19.0.7.6

T4004

C

Cursus – Output

15-12-2019

Bij het samenvoegen of uitvoer naar Excel, kwamen soms te veel records terug in het resultaat. Het ging met name mis als er bij een inschrijving een tussenpersoon is geregistreerd en als er meerdere bijeenkomsten bij de cursus gedefinieerd zijn.
Vanaf versie 19.0.7.3

T3978

C

Algemeen – Systeemopties

13-12-2019

Verbeteren en uitbreiden mogelijkheden voor verbinding met cloud-omgeving (voor opslag bestanden).
Vanaf versie 19.0.6.1

T3984

C

Algemeen – Administraties

10-12-2019

Afhandeling rechten bij gebruikers verbeterd, zodat de rechten per administratie nu ook goed ingesteld kunnen worden als er meer dan 10 administraties worden gebruikt in Carta.

T3933

CO

Deelnemerportaal – Document

05-12-2019

Wanneer geüploade documenten door de eigenaar weer in het portaal verwijderd worden, zijn deze ook niet meer zichtbaar voor de groep.
Vanaf versie CO 19.0.0.7660

T3904

C/CO

Koppeling aNewSpring

27-11-2019

Fix voor gewijzigd beveiligingsprotocol bij aNewSpring

T3878

C

Algemeen – Navigatie

21-11-2019

Navigatie tussen schermen is aangepast. Onder omstandigheden werd er geen informatie in het detailscherm getoond.
Vanaf versie 18.1.25.15

T3860

C

Carta Webfilter

20-11-2019

In Carta Webfilter is de mogelijkheid toegevoegd om een fout BTW-nummer te corrigeren. Elk BTW-nummer van 14 posities lang wordt ook goedgekeurd.
Vanaf versie 18.1.25.16

T3433

C

Persoon – Betaalwijze

17-11-2019

Bij [Persoon][Betaalwijze] kan nu ook korting worden gegeven als bedrag.
Hiervoor is veld kortingspercentage uitgebreid naar 15 posities.

Vanaf versie 18.1.25.16

T3433

C

Bedrijf – Betaalwijze

17-11-2019

Bij [Bedrijf][Betaalwijze] kan nu ook korting worden gegeven als bedrag.
Hiervoor is veld kortingspercentage uitgebreid naar 15 posities.

Vanaf versie 18.1.25.16

T3632

C

Cursus – Sjabloon

13-11-2019

De implementatie van de verwijzing naar de te gebruiken correspondentie-sjablonen is nu volgens cascade-principe (cursusuitvoering – moedercursus – systeeminstelling) en kan nu op 3 verschillende niveaus worden vastgelegd c.q. van worden afgeweken.
Vanaf versie 19.0.3.2

T3836

C

Rooster – Lokaal

12-11-2019

Lokalenrooster: Indien het lokaalnummer is ingevuld wordt het nummer gebruikt in de linkerkolom in de weergave van het lokalenrooster, anders de omschrijving.
Vanaf versie 19.0.3.1

T3810

C

Facturatie

04-11-2019

Het is nu mogelijk om te kiezen welke financiële inrichting door een klant gebruikt wordt. Hierbij stel je in wat er met de vastgelegde waarde in Cursus.Projectcode moet gebeuren in de koppeling naar de financiële applicatie.

De eerste variant is: “Projectcode wordt Kostenplaats”
Vanaf versie 18.1.25.13

T3773

CO

Portaal – Aanbod

30-10-2019

Verbetering in het bepalen van filter bij “Locaties” in [Cursusaanbod] in Carta Online. De instelling “Verberg in aanbod” bij de cursus wordt hierin nu ook meegenomen.
Vanaf versie CO 19.0.0.7511

T3526

C

Cursus – Algemeen

29-10-2019

Nieuwe cursus aanmaken wizzard: Lengte zoeknaam cursus vergroot naar 20 karakters.
Vanaf versie 19

T3580

CO

Deelnemerportaal – Document

18-10-2019

In Carta Online kan voor het portaal nu ingesteld worden of de documenten behorende bij de cursus getoond/verborgen moeten worden voor de geannuleerde cursisten.
Instelling toegevoegd in [Aanbod / Inschrijven]: “Toon documenten bij geannuleerde inschrijving”.
Publieke documenten blijven gewoon zichtbaar.
Vanaf versie CO 19.0.0.7401

T3506

CO

Portaal – Koppelingen

12-10-2019

Aanpassingen Edu-Dex koppeling:
– De ‘locatie’ zoals die online getoond wordt, wordt zowel in address als in city opgeslagen.

– Address en City krijgen een standaardwaarde indien niet gedefinieerd. Deze waarde is instelbaar bij de Edu-Dex XML instellingen.
– Verder is het Thema te selecteren (1 thema voor het hele aanbod).

Deze aanpassingen zijn beschikbaar vanaf versie CO 17.0.27.7429

T3012

C

Facturatie

10-09-2019

Wanneer bij een factuur een losse regel toegevoegd wordt, was deze niet direct zichtbaar bij [Factuur][Algemeen].
Vanaf versie 18.1.25.3

T3494

C

Carta – Update

28-08-2019

Indien een licentie binnen 30 dagen verloopt, dan wordt er gekeken of een stille ‘auto-update’ mogelijk is. Stil betekent, geen berichten, tenzij er een uitzondering plaats vindt. Als de licentiedialoog via het menu wordt opgeroepen, dan wordt deze stille update niet uitgevoerd.
Vanaf versie 19.0.x

T3531

C

Carta – Update

01-09-2019

Het veld Resultaten (XML) is uit de cursus uitvoer verwijderd. Het veld is overbodig en is vervangen door Resultaat_Range (JSON).
Vanaf versie 19.0.x

T3406

CO

Portaal – Aanmeldformulier

23-08-2019

In verband met een correcte en snelle invoer via de tablet en/of smartphone zijn op sommige velden de functies “autocorrect” en “autocapitalize” in de browser uitgezet.
Vanaf versie CO 17.0.27.7304

T3507

CO

Portaal – Koppelingen

22-08-2019

De knop DownloadXML voor ProgramXML in de EdudexXML download pagina werkte niet.
Dit is opgelost in versie
CO 17.0.27.7339

T3506

CO

Portaal – Koppelingen

22-08-2019

XML Validatie voor Edudex, Springest en BloomVille xml versneld door xml.xsd lokaal te cachen.

T3476

C

Facturatie

19-08-2019

Setting toegevoegd in Carta waarmee ingesteld kan worden dat “Opties” (optionele inschrijvingen) NIET meegenomen worden in de facturatie van de cursus.
Vanaf versie 18.1.23.3

T3475

C

Carta Webfilter

14-08-2019

Afhandeling in webfilter verbeterd.
VoornamenVoluit wordt nu ook verwerkt.
Naamvelden van Tussenpersoon worden verwerkt.
Voorletters, voorvoegsel en roepnaam van tussenpersoon wordt ook getoond voor beter vergelijk.
Teksten in dialogen aangepast.
Geen onnodige dialogen meer, sommige dialogen kunnen op ‘niet meer tonen’ gezet worden.
Vanaf versie 18.1.23.3

T3395

C

Facturatie

19-07-2019

Verbetering facturatie bedrijfsinschrijvingen met kosten per cursist.
Het bedrijf van de deelnemers van de bedrijfsopleiding wordt nu expliciet vastgelegd bij de contactpersoon bedrijfsopleiding. (veldnaam: BedrijfContactPersoon)
Dit maakt het mogelijk om:
– De factuur voor de bedrijfsopleiding automatisch naar een derde partij te sturen
– Automatisch suppletiefacturen aan te maken voor later toegevoegde deelnemers bij ‘prijs per cursist’
Het veld BedrijfContactPersoon wordt automatisch gevuld bij de update met de meest geschikte waarden Indien voor een BedrijfContactPersoon geen suppletiefacturen meer mogen worden aangemaakt, dan moet het veld ‘Aantal’ bij de contactpersoon bedrijfsopleiding gevuld worden met de waarde -1
Vanaf versie 18.1.23.1

T3355

C

Cursus – Algemeen

19-07-2019

In de <ToDo>-tabel op [Cursus][Algemeen] worden voortaan alleen nog maar de openstaande planborditems getoond.
Vanaf versie 18.1.23.0

T3252

C

Carta Webfilter

15-07-2019

Indien op meerdere plekken een kortingspercentage is geregistreerd, wordt bij het verwerken van de inschrijving in WebFilter de vraag gesteld welk kortingspercentage gebruikt moet worden voor de inschrijving.
Hierbij wordt rekening gehouden met:
– Korting die bij de inschrijving is geregistreerd
– Bedrijfskorting
– Korting die bij de persoon is geregistreerd
Vanaf versie 18.1.22.17

T3314

CO

Portaal – Banner

11-07-2019

In Carta Online kan nu een banner wordt ingesteld. Als deze is ingesteld, dan komt deze banner in de plaatst van het bedrijfslogo op de pagina’s met [Aanbod] en boven de Aanmeldingsformulieren. Met het instellen/gebruik van de banner kan de overgang van de eigen (commerciële) website naar het aanmeldproces via Carta Online verkleind worden. De continuïteit van de look-and-feel wordt verbeterd.

T3341

CO

Portaal – Aanmeldformulier

10-07-2019

Werking met bedank-URL’s vanuit het Aanmeldformulier is aangepast:
– Wel of geen betaling heeft geen invloed meer op het redirecten naar de interne of externe bedankpagina.
– Het invullen van de bedankknop-json op het formulier heeft nu voorrang op de externe bedankpagina uit de systeeminstellingen.
– (ongewijzigd gedrag is) Indien een formulier geen betaalprovider heeft maar ook niet gratis is, dan kom je altijd op de interne bedankpagina uit, waarna je eventueel nog steeds naar de externe bedankpagina toe gaat.
Vanaf versie CO 17.0.27.7268

T2807

C

Algemeen – Navigatiehistorie

10-07-2019

Verbetering in de navigatiehistorie (pijl terug / pijl vooruit).
Het laatst geselecteerde record wordt actiever bijgehouden. Binnen de sessie van alle detailschermen, binnen en buiten de sessie van de hoofdschermen. Gevolg is dat het laatste geselecteerde record op bijvoorbeeld [Cursus][Inschrijving] automatisch geselecteerd wordt als je teruggaat naar het venster [Cursus][Inschrijving]. Verder worden in dialogen ook eerder records getoond die het laatst geselecteerd zijn.

Vanaf versie 18.1.22.14

T3291

CO

Portaal – Aanbod

04-07-2019

Aanpassing in gebruik taalgevoeligheid van de portal.

Bij het tonen van het aanbod kan nu de taal (culture) meegegeven worden via parameter. Hiervoor in de URL toevoegen ?culture=NL-NL of ?culture=EN-US.
De taal van het portaal gaat mee in de aanbod-pagina’s onder de volgende condities:
– De portal wordt niet geforceerd in een taal (systeeminstelling – taal)
– De aangegeven taal is een geldige Culture
– De taal komt voor in de talen van de vertaaltool.
Vanaf versie CO 17.0.27.7237

T3243

C

Carta Webfilter

04-07-2019

Het matchen op achternaam ging niet altijd goed indien het voorvoegsel een lege tekstwaarde bevatte. Hierdoor kwamen niet alle in aanmerking komende personen terug in het resultaat van webfilter. Dit is aangepast, zodat alle in aanmerking komende personen in het webfilter naar voren komen.
Vanaf versie 18.1.22.13

T3249

C

Rooster – Algemeen

04-07-2019

In het rooster wordt bij week-weergave en dag-weergave nu standaard weer direct de locatie en, indien ingevuld, het lokaal getoond achter het planningsitem.
Vanaf versie 18.1.22.13

T3312

C

Bedrijf – Betaalwijze

03-07-2019

Bij het registreren van een product bij een klant wordt nu bij het bepalen van de betalingsregeling ook rekening gehouden met de standaard betalingsregeling die bij [Bedrijf][Betaalwijze] is ingesteld.

T3236

C

Algemeen – Filteren zoeklijst

01-07-2019

Als je wilt zoeken op een (start)datum moet je deze in het zoekfilter boven de keuzelijst gewoon in het Nederlandse formaat (dd-mm-jjjj) ingeven. De reden dat de presentatie in de kolom van de keuzelijst afwijkt van de zoekterm heeft te maken met sortering van de kolomwaardes (chronologische volgorde jjjj-mm-dd).
Let op: in de zoeklijst moet bij de kolom met (start)datum wel ingesteld staan dan op deze kolom gesorteerd/gefilterd mag worden.

T3236

C

Mailingen

01-07-2019

De output van de mailingmodule is zodanig aangepast dat er bij bedrijfsrecords rekening gehouden wordt met de instelling “Post naar bedrijf”.
Vanaf versie 18.1.22.12

T3263

CO

Aanmeldingen

18-06-2019

Wijzigen i.v.m. tracking voor het KNAB-platform: Daisycon conversie op de bedankt-pagina.
Vanaf versie CO 17.0.27.7174

T3205

C

Rooster

18-06-2019

In de roostermodule is een nieuw rapport beschikbaar: “Rooster per docent”.In dit rapport wordt voor de aangegeven periode voor elke docent een persoonlijk planningsrapport uitgedraaid.
Vanaf versie 18.1.22.8

T3062

C

Persoonlijke takenlijst

04-06-2019

In de [Takenlijst] worden acties die te laat zijn afgehandeld voortaan gepresenteerd met een geel/oranje vinkje in de kolom “Status” (i.p.v. een rood kruis).
Taken die op tijd zijn uitgevoerd blijven uiteraard met een groen vinkje zichtbaar.
Vanaf versie 18.1.22.8

T3101

C

Carta Webfilter

04-06-2019

Uitlijning van de te vergelijken gegevens in de kolommen [Webinschrijving] (links) en [Carta] (rechts) op dezelfde hoogte, zodat vergelijken van de gegevens eenvoudiger is.
Vanaf versie 18.1.22.6

T3105

C

Cursus – Verplaatsen

04-06-2019

Bij [Verplaatsen deelnemers] krijg je nu ook de mogelijkheid om voor de bijbehorende correspondentie ook de tussenpersonen aan te vinken.
Vanaf versie 18.1.22.6

T3102

C

CursusInschrijving – Transactie

04-06-2019

De status van de online transactie van de inschrijving is bij [Cursus][Inschrijving] via het veld “Reg.nummer” op te vragen via een extra venster [Transactiestatus].
Er wordt alleen informatie getoond als de portal en backoffice de juiste versie hebben en er een online transactie gestart is bij de bestelling die bij de inschrijving hoort.
Vanaf versie 18.1.22.6

T3176

C

Rooster

29-05-2019

Verplaatsen van evenementen in rooster mogelijk maken
Instelbaar via de systeeminstelling in Carta:
– PreventPlanningMove “0” : Verplaatsen is mogelijk
– PreventPlanningMove “1” : Verplaatsen door slepen en dergelijke wordt tegengehouden
Vanaf versie 19.0.0.6

T3065

C

Rooster

26-05-2019

Inplannen van vakantiedagen beter ondersteund:
– Niet meer alle docenten automatisch ingeroosterd.
– Weergaven docentlijst bij roosteritem verbeterd
– Vinkje voor multiday event houdt rekening met start en einddatum huidige event of nieuw event.
– Conflictmelding komt niet meer dubbel

T3065

C

CursusInschrijving – Resultaten

24-05-2019

De getoonde resultaten bij [Cursus][Inschrijving] worden nu chronologisch teruglopend gesorteerd en gepresenteerd op basis van “datum behaald”.
Vanaf versie 18.1.20.8

T3067

C

Beheer – Gebruikers

22-05-2019

Bij [Onderhoud gebruikers] kan nu elk wachtwoord door de beheerder gewijzigd worden. Bij het oude wachtwoord moet dan het wachtwoord van de beheerder ingevuld worden.
Vanaf versie 18.1.20.8

T3041

CO

Deelnemerportaal – Rooster

22-05-2019

Aanduiding (door groen uitroepteken) van de eerstvolgende bijeenkomst bij de cursusdetails toont in het portaal nu de juiste datum/regel.

T3124

CO

Deelnemerportaal – Rooster

21-05-2019

In het portaal kan in het [Rooster] nu ook (een stuk) historie worden getoond. Het aantal maanden dat getoond moet worden is instelbaar.
Vanaf versie CO 17.0.27.7056

T3093

C

Beheer – Gebruikers

21-05-2019

Bij [Onderhoud gebruikers] is de zoeklijst met Personen geïndexeerd op zoeknaam, zodat de gewenste persoon sneller en eenvoudiger gevonden kan worden om te koppelen aan de gebruiker.
Vanaf versie 18.1.22.2

T3053

CO

Docentportaal – Rooster

21-05-2019

In Carta Online is nu instelbaar of de docenten in het portaal alleen hun eigen rooster mogen zien (initieel tijdens opstarten) of ook de roosters van de andere docenten mogen opvragen.
Vanaf versie CO 17.0.27.7056

T2844

C

Bedrijf – Betaalwijze

17-05-2019

Buitenlandse bedrijven met een ingevuld BTW nummer in Carta op BTW verlegd zetten.
– Bij de opties nu instelbaar wat de default BTW code moet worden voor bedrijven met ‘BTW Verlegd’.
– Bij het opslaan van een Bedrijf wordt gecontroleerd of het BTW-nummer geldig is.- Is het een geldig buitenlands BTW-nummer, en is er nog geen BTW code ingevoerd bij de betaalwijze, dan wordt de code voor ‘BTW Verlegd’ ingevuld bij het bedrijf.

T3057

C/CO

Online synchronisatie

08-05-2019

Voorkomen foutmelding “The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint”.
Vanaf versie 18.1.22.0 + CO 17.0.27.7029

T3064

C

Cursus – Correspondentie

03-05-2019

Samenvoegveld <CursusEind> bevatte de eindtijd van het eerste roosteritem. Voortaan bevat dit veld de juiste informatie, namelijk de datum en eindtijd van het laatste roosteritem.
Vanaf versie 18.1.20.8

T2992

CO

Docentportaal – Aanwezigheid

26-04-2019

Rooster – onvoltooide aanwezigheidsregistratie door docent.
In het docentenportaal worden in het rooster de cursusuitvoeringen zonder deelnemers niet meer in de lijst getoond met de nog openstaande aanwezigheidsregistraties.
Vanaf versie CO 17.0.27.6996

T2972

CO

Portaal – Aanmeldformulier

25-04-2019

Uitbreiden flexibiliteit en functionaliteit ten aanzien van look & feel van de aanmeldformulieren.
Bij het aanmeldformulier is nu instelbaar:
– Blok met “contact” wel/niet tonen (rechterkolom)
– Alle gegevens presenteren in 1 kolom i.p.v. 3 kolommen
– Aantal vrije plaatsen zichtbaar maken in blokje met prijsinformatie
– Kleur achtergrond van het aanmeldformulier (in css)
– Bannerfoto wordt toegevoegd bovenaan de pagina (in css)
Vanaf versie CO 17.0.27.6973

T3013

CO

Docentportaal – Mailen

24-04-2019

In het docentenportaal bij de deelnemers een extra knop <Verstuur e-mail naar deelnemers> toegevoegd voor kopiëren e-mail adressen, t.b.v. versturen mailtjes met bijlage buiten Carta Online om.
De e-mail functie in de portal is beperkt in grootte (1,5 MB) en type document (pdf, xlsx, docx, pptx). Als de docent een groter bestand of een ander type bestand wilt rondsturen, dan kan hij nu de e-mail adressen van de deelnemers kopiëren naar het clipbord en dit gebruiken in zijn eigen e-mail applicatie.

T2990

C

Zoeken overall

24-04-2019

Bij de weergave van de lijst met bedrijven in de zoekresultaten, wordt nu standaard het bezoekadres getoond. Indien het bezoekadres leeg is, wordt het postadres getoond.

T2970

C

Cursus – Algemeen

17-04-2019

Wijziging presentatie roosteroverzicht (rechterkant naar de cursusgegevens):
– Bij een losse cursus of dochtercursus wordt de volledige planning van de cursus getoond.
– Bij een moedercursus worden de dochtercursussen met de planning (vanaf, t/m datum) getoond.

T2915

C

Cursus – Correspondentie

17-04-2019

In de uitvoerwizard staan alle personen nu volledig in alfabetische volgorde. Ongeacht de inschrijfstatus en de rol die ze vervullen in de cursus.
Opgelost in versie 18.1.20.4

T2999

CO

WordPress Plug-in / Aanbod

15-04-2019

In het aanbod wordt bij moedercursussen de startdatum/tijd van de eerstvolgende uitvoering getoond. Tot op heden werd hierbij niet gefilterd op ‘verberg in aanbod’. Nu wordt het aanbod gefilterd volgens de instellingen in de portal en volgens het vinkje ‘verberg in aanbod’ uit de backoffice.

T2986

C

Cursus – Rooster

09-04-2019

Het vinkje “kopieer docenten” werd niet correct afgehandeld. De docenten werden niet ingeschreven op de cursus, maar bij de planning wel gekopieerd als resource. Hierdoor kon een inconsistente situatie in het rooster ontstaan.
Opgelost in versie 18.1.20.4

T2968

C

Cursus – Correspondentie

08-04-2019

X-IF merge command kan nu ook gebruikt worden voor het nesten van Commando’s

T2914

C

Persoon – Inschrijving

03-04-2019

Verbetering visuele presentatie (kleur) diverse rollen in [Persoon]-[Inschrijving].
Vanaf versie 18.1.21.0

T2376

C

Cursus – Correspondentie

03-04-2019

Uitbreiden mogelijkheden voor mailen:
– Toegevoegd mail instelling via Exchange Web Services
– Toegevoegd e-mail instelling per gebruiker
Vanaf versie 18.1.20.2

T2918

C

Cursus – Rooster

02-04-2019

Autofit voor alle kolommen toegepast in tabel met Cursusdata bovenaan in [Cursus][Rooster].
Vanaf versie 18.1.20.3

T2910

C

Automatische update Carta

02-04-2019

Verbeteren automatische update van Carta.
Vanaf versie 18.1.20.3

T2927

C/CO

Online synchronisatie

01-04-2019

Door het toevoegen van een nieuwe set recursieve delete statatements zouden queryfouten zoals benoemd is deze call (fk uitzonderingen) waarbij een verwijderd record in Carta gesynchroniseerd wordt naar Carta Online, tot het verleden moeten behoren.
Vanaf versie CO 17.0.28.xxxx

T2714

CO

Online Inschrijfformulier

31-03-2019

Bij buitenlandse bedrijven wordt nu geen postcode formattering/aanpassing meer doorgevoerd in het webfilter.

T2871

C

Cursus – Rooster

29-03-2019

Bij de getoonde roosteritems in [Cursus][Rooster] ook de dag van de week tonen.
Vanaf versie 18.1.19.2

T2742

C/CO

Koppeling aNewSpring

27-03-2019

Bij StamLand kan kunnen de instellingen voor taalvoorkeur / taal omschrijving gemaakt worden. Standaard staan “NL=Nederlands” en “US=Engels” al aan.
Bij [Persoon][Algemeen] (prive comm.) kan de taal voorkeur gemaakt worden.
Verder verwerking in CO en E-Learning provider -> aNewSpring.
Vanaf Vanaf CO-versie CO 17.0.27.6904, C-versie vanaf 18.1.19.2

T2688

C

Cursus – Inhoud

27-03-2019

Specifiek voor klant met KNAB-bank
Vanaf versie 18.1.20.0

T2694

C/CO

Portaal – Rooster

26-03-2019

In het portaal (Carta Online) van de deelnemer en de docent zijn nu de adresgegevens van de locatie zichtbaar in het rooster. De locatie kan per dag verschillen. Als er geen locatie is vastgelegd in het rooster, en het betreft een incompany-training, dan kunnen de adresgegevens van het betreffende bedrijf getoond worden (dit is een instelling).
Vanaf versie 18.1.19.1

T2891

C

Cursus – Inschrijving

25-03-2019

Legenda bij [Carta][Inschrijving] verder uitgebreid met “optie” (cursief).
Vanaf versie 18.1.19.0

T2864

CO

Portaal – Instelling corresp.

25-03-2019

In het portaal kan nu ingesteld worden of de correspondentie vanuit Carta vervolgens “Zakelijk” of “Privé” verloopt. Bij het aanmaken van een nieuwe persoon/cursist in Carta Webfilter wordt deze instelling overgenomen.
Vanaf versie CO 17.0.27.6872

T2895

C

Rooster – Docent/Lokaal

23-03-2019

Verbeterde weergave docentrooster en lokalenrooster.
Conflicten tonen in docenterooster en lokalenrooster
Afdrukken docentrooster en lokalenrooster verbeterd.
Vanaf versie 18.1.18.3

T2860

CO

Portaal – Aanbod cursussen

23-03-2019

AllowStartedRegistration toegevoegd bij de systeeminstellingen.
Het is nu instelbaar om op volle, gestarte en afgelopen uitvoeringen in te schrijven. Filtering van het standaard aanbod respecteert nu de instellingen bij de systeemopties.
Weergave van button achter datum indien [Vol] [Bijna vol] [Gestart] of [Afgelopen] toegevoegd.

T2461

C

Cursus – Correspondentie

22-03-2019

Adhoc-velden zijn nu ook in samenvoegbestand zichtbaar en beschikbaar. Deze velden worden vanaf versie 18.1.17.8 standaard uitgevoerd. Geldt voor ALLE Uitvoer.
Velden beginnen met een van de volgende voorvoegsels:
CursusAdHoc
PersoonAdHoc
BedrijfAdHoc
InschrijvingAdHoc
CursistAdHoc
(Technisch) Werkt alleen indien de veldnaam ook echt op AdHoc of op Range eindigt (Case Sensitive)

T2595

C

Cursus – Correspondentie

22-03-2019

Bevestigen wachtlijst inschrijvingen. Meer consistentie in het gebruik van kleuren in lijsten met inschrijvingen bij een cursus.
Vanaf versie 18.1.19

T2705

CO

Docentportaal – Deelnemerslijst

12-03-2019

Vanaf versie CO 17.0.28 is een nieuwe deelnemersexport beschikbaar:
– Filter op basis van rol en status
– Kolomselectie in output
– Alle inschrijvingen kunnen in output worden opgenomen

T2799

C

Persoon – Zakelijk

12-03-2019

Personen uit dienst (bij een bedrijf) werden voorheen in een lichtere kleur grijs weergegeven. Om beter visueel onderscheid te krijgen worden personen uit dienst voortaan doorgehaald in de lijst. Dit betreft de vensters [Bedrijf][Persoon] en [Persoon][Zakelijk].
Vanaf versie 18.1.18.0.

T2800

C

Cursus – Correspondentie

11-03-2019

De inhoud van het mergefield “Aantal cursisten” in de cursusuitvoer wordt nu op dezelfde manier berekend als in het venster [cursus][algemeen] (en andere plekken in Carta).
Nieuwe velden in de cursusuitvoer zijn: AantalBevestigingen, AantalAnnuleringen, AantalOpWachtLijst, AantalDocenten, AantalMedewerkers, AantalActeurs, AantalViaLeergang, AantalOpties
Beschikbaar vanaf versie 18.1.17.8

T2446

C

Leergang – Correspondentie

04-03-2019

Bij de leergang wordt bij “samenvoegacties” en “snel samenvoegacties” vanaf nu standaard de samengesteld correspondentie gearchiveerd.

T2780

CO

PDF publiceren via URL

04-03-2019

Publieke documenten zijn op te vragen via de API http://<BaisUrlPortal>/api/v1/offer/cl7/publicdocuments. In de WordPress plug-in is het mogelijk om op de detail-pagina een shortcode toe te voegen naar een publiek document.

T2780

C

Cursus – Documenten

04-03-2019

Sinds versie 18.1.17.5 zijn publieke documenten in te stellen via [cursus][document].

T2668

C

Rooster – Docent/Lokaal

03-03-2019

In de vensters [rooster-lokaal] en [rooster-docent] worden conflicten getoond, door 1 of meer extra regels onder elk hokje te plaatsen.

T2668

C

Rooster – Docent/Lokaal

03-03-2019

In de vensters [rooster-lokaal] en [rooster-docent] worden de ingestelde kleuren gebruikt van de roosteritems en wordt de bezetting als lichtrode balk onderaan elk roosteritem getoond.

T2668

C

Rooster – Docent

03-03-2019

In de roostermodule is het scherm [Rooster][Docent] toegevoegd.

T2691

C

Facturatie

16-02-2019

Factuurkleuren aangepast in vensters [persoon-factuur], [cursus-factuur] en [bedrijf-factuur]

T2746

C

Geldigheid certificaten

16-02-2019

Bij het selecteren van inschrijvingen waarvan het certificaat verloopt, kan er nu ook een beginperiode aangegeven worden waarbinnen het certificaat moet verlopen. Er wordt gekeken naar alle inschrijvingen waarvoor geldt dat het veld ‘cert. geldigheid’ gevuld is en een waarde heeft die in de genoemde periode valt. De cijfers kunnen ook negatief zijn, zodat deelnemers waarvan het certificaat de afgelopen 3 maanden is verlopen geselecteerd kunnen worden.

T2733

C

Export deelnemers Excel

16-02-2019

Indien bij een inschrijving de deelnemer zelf als tussenpersoon is geselecteerd, kwam de inschrijving niet mee bij het samenvoegen van de deelnemers. Dit is aangepast, de deelnemer komt nu alleen mee als deelnemer en niet meer als tussenpersoon.

T2683

C/CO

Locatie

05-02-2019

Als de naam van de locatie afwijkt van de zoeknaam van de locatie, wordt online de locatie getoond als <Zoeknaam> <Naam>. Dit gaat alleen op als de totale lengte van <Zoeknaam> <Naam> kleiner is dan 50 karakters In alle andere gevallen wordt alleen de <Naam> van de locatie getoond in de portal.

T2656

C

Locatie

05-02-2019

Vanaf versie 18.1.15.2 zijn de velden waarmee de locatie werd beoordeeld op bereikbaarheid komen te vervallen. Deze werden niet gebruikt.

T2496

C

Persoon / Bedrijf

05-02-2019

Het automatisch vullen van kengetallen naar aanleiding van de postcode is uitgezet. De plaatsnaam wordt nog wel gevuld. Nu digitale centrales steeds meer gemeengoed worden, zijn de kengetallen al enige tijd niet meer verbonden aan een locatie.

T2595

C

Cursus – Samenvoegen

01-02-2019

Bij standaard samenvoegen ‘docenten/wachtlijst/acteurs huidige cursus’ worden de personen met de geselecteerde rol getoond. Standaard worden de docenten/wachtlijst/acteurs aangevinkt waarbij datumbevestiging leeg is.

T2595

C

Cursus – Samenvoegen

01-02-2019

Bij standaard samenvoegen ‘docenten/wachtlijst/acteurs huidige cursus’ worden de personen met de geselecteerde rol getoond. Standaard worden de docenten/wachtlijst/acteurs aangevinkt waarbij datumbevestiging leeg is.

T2595

C

Cursus – Inschrijving

01-02-2019

Kleurcodering aangepast. Bevestigde wachtlijst wordt rood-vet, bevestigde acteurs worden teal-vet.

T2365

C

Mailingen

30-01-2019

In de mailingmodule is de mogelijkheid om te filteren op postcode en plaats van bedrijven toegevoegd.
Vanaf versie 18.1.15.1

T2649

C

Facturatie

30-01-2019

Er zijn restricties toegevoegd voor het wijzigen en verwijderen van facturen. Alleen niet geëxporteerde en niet afgedrukte facturen mogen gewijzigd en verwijderd worden. Facturen die geëxporteerd óf afgedrukt zijn, mogen niet gewijzigd worden.